Ochrana osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

Tieto nižšie uvedené informácie sú poskytnuté podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, skrátené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR (General Data Protection Regulation) (ďalej len ako „GDPR“). Poučenie o ochrane osobných údajov je poskytnuté v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Totožnosť prevádzkovateľa: Professional support s.r.o., IČO: 51 644 801, so sídlom  Sv. Štefana 5,94301 Štúrovo, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo: 45433/N (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).


Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Poštová adresa: Sv. Štefana 5, 94301 Štúrovo. Tel.:  +421 905 379 226, e-mail: info@profsupport.sk.


Účel (právny dôvod) spracovania osobných údajov:

 • za účelom splnenia zákonných povinností, ktoré sú na prevádzkovateľa kladené právnymi predpismi, teda najmä na účely účtovné a daňové, a na účely archivácie;
 • za účelom splnenia uzatvorenej zmluvy - zahŕňa najmä tieto činnosti: vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy; podanie, prijatie a splnenie objednávky; uskutočnenie obchodu; vystavenie faktúry, vybavenie prípadných uplatnených nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy; zaistenie doručenia tovaru zákazníkovi, poskytovanie rôznych foriem vernostných programov, a pod;
 • s cieľom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa - zahŕňa najmä tieto činnosti: uplatnenie právnych nárokov prevádzkovateľa voči zákazníkovi, vnútorné administratívne procesy, využívanie priamych marketingových aktivít.

Za týmto účelom prevádzkovateľ spracováva Vaše:

 • základné identifikačné údaje (akademický titul, meno, priezvisko, firma, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie);
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón);
 • údaje o zakúpenom tovare (druh, špecifikácia, objem a cena odobratého tovaru);
 • údaje z komunikácie medzi zákazníkom a prevádzkovateľom (tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním tovaru medzi prevádzkovateľom a zákazníkom: písomná a elektronická komunikácia);
 • údaje o inej osobe (osobné údaje fyzických osôb, ako zástupcov či zamestnancov zákazníka: meno, priezvisko, pracovná pozícia, kontaktné údaje tejto fyzickej osoby).

Z dôvodu naplnenia vždy aspoň jedného z uvedených právnych dôvodov pri jednotlivých činnostiach prevádzkovateľa, pri ktorých dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môže prevádzkovateľ spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu.
Spracovanie osobných údajov zákazníkov vykonáva priamo prevádzkovateľ vo svojom sídle svojimi zamestnancami. K spracovaniu dochádza v elektronickej forme prostredníctvom výpočtovej techniky a v listinnej forme manuálnym spôsobom. Prevádzkovateľ prijal vhodné a dostatočné technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov zákazníkov, ktoré spracováva, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu , ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky osoby, ktorým môžu byť tieto osobné údaje zákazníkov sprístupnené, rešpektujú právo dotknutej osoby na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. U prevádzkovateľa nedochádza v rámci spracúvania osobných údajov zákazníkov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.


Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu, v akom ich príslušný zákazník prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s existujúcim záväzkovým vzťahom medzi nimi, alebo ktoré prevádzkovateľ získal inak a spracúva ich v súlade s právnymi predpismi za účelom plnenia zákonných povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • Orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty v rámci plnenia zákonných povinností v zmysle platnej legislatívy
 • Advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori, daňoví poradcovia, súdni znalci, exekútori
 • Ďalšie subjekty, pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv prevádzkovateľa alebo tretích osôb
 • Poskytovatelia služieb, ktorí sú nevyhnutí na výkon činnosti prevádzkovateľa (napr. kuriérske a prepravné spoločnosti, poskytovatelia IT služieb, marketingové agentúry, Call centrá a pod.).  

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ má právo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý s prevádzkovateľom uzavrel spracovateľskú zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov.


Doba uloženia osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka po dobu trvania záväzkového vzťahu so zákazníkom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich so zmluvou uchováva prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka po nevyhnutne nutnú dobu v nevyhnutnom rozsahu, a to po dobu 10 rokov. Doba uchovávania osobných údajov je stanovená najmä podľa všeobecných a špeciálnych premlčacích lehôt podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

Pri určení doby uchovávania osobných údajov sa vždy prihliada na to, aby išlo vždy len o čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu, či z príslušných predpisov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, po ktorú je prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje, tak sa osobné údaje anonymizujú alebo ich úplne vymažú z vlastných databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zabezpečujú, že informácie neuchováva dlhšie, než je oprávnený a povinný.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje o zákazníkovi priamo od zákazníka, alebo z verejne prístupných zdrojov (verejné registre, verejné evidencie či zoznamy, informácie verejne dostupné na internete, ktoré zákazník sám o sebe zverejňuje - webové stránky zákazníka).
 
Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu

Je Vaším právom, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia

Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý")

Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz nebude platiť, ak je daná zákonná výnimka, najmä z dôvodu že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

• dodržanie právneho záväzku, ktorý vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
• pre určenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu, a to pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo, aby prevádzkovateľ postúpil Vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe Vášho súhlasu inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným prevádzkovateľom druhému, ak je to technicky možné.

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa na poštovej adrese: Professional support s.r.o, Sv. Štefana 5, 94301 Štúrovo, e-mailom na adresu: info@profsupport.sk.

Spôsob poskytovania informácií

Prevádzkovateľ informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. V prípade ak prevádzkovateľa kontaktujete  e-mailom na jeho emailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam prevádzkovateľ poskytuje bezplatne, a to čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od uplatnenia práva. Prevádzkovateľ je oprávnený takto stanovenú lehotu v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. O predĺžení stanovenej lehoty, vrátane uvedenia dôvodov, je povinný subjekt informovať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, ak by došlo k uplatňovaniu Vašich práv bezdôvodne či neprimerane, najmä preto, že by sa opakovala, účtovať Vám primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Právo na námietku a právo podať sťažnosť dozorujúcemu orgánu 

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ upustí od spracovania osobných údajov, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Svoje právo môžete uplatniť písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa Sv. Štefana 5, 94301 Štúrovo, e-mailom na adresu: info@profsupport.sk, osobne v sídle prevádzkovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade, alebo ak je to potrebné na vybavenie sťažnosti, prevádzkovateľ Vás vyzve na doplnenie takejto sťažnosti v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená a pôjde o vadu brániacu jej prerokovanie, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.


Ak sú dotknuté akékoľvek iné prostriedky právnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je:  Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov sú porušené niektoré ustanovenia nariadenia GDPR.